یاد او

هدیه قرائت صفحه 6 قرآن کریم

صفحه قرآن
توضیحات
مرحومان حاج میرزا محمود و میرزا محمد و حسین طیفوری و مرحومه شوکت ابطحی