یاد او
لوگوی یاد او

یاد او

سامانه یادبود مجازی . نسخه آزمایشی
یاد او سامانه مجازی برای برگزاری یادبود، اهدا صلوات، فاتحه و ختم قرآن کریم می باشد.
در این سامانه ختم قرآن به صورت سراسری و در بین همه یادبود ها انجام می شود.

307

صفحات ختم قرآن جاری